Налаштування manticore search

налаштуємо manticore search/sphinx search в debian
для завантаження даних для індексування з postgresql

спочатку створимо таблицю в postgresql
для наповнення тестовими даними для індексації

CREATE TABLE "test_manticore" (
 "id" serial NOT NULL,
 "category_id" integer,
 "name" varchar(255),
 "text" text,
 "inserted_at" TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT LOCALTIMESTAMP(0),
PRIMARY KEY ("id")
);

код функції (erlang, модуль hm)
для генерування тестових даних і наповнення таблиці

test_data_4testtable(0) ->
 io:format("~p~n",["test data ok"]);
test_data_4testtable(N) ->
 Map0 = #{1 => "apple", 2 => "door", 3 => "funny", 4 => "sunny", 5 => "green",
  6 => "yellow", 7 => "snow", 8 => "rain", 9 => "frosty", 10 => "mouse", 11 => <<"яблуко"/utf8>>,
  12 => <<"двері"/utf8>>, 13 => <<"смішний"/utf8>>, 14 => <<"сонячно"/utf8>>, 15 => <<"дощ"/utf8>>,
  16 => <<"мороз"/utf8>>, 17 => <<"мишка"/utf8>>, 18 => <<"зелений"/utf8>>, 19 => <<"жовтий"/utf8>>,
  20 => <<"фіолет"/utf8>>}, % other words
 R01 = rand:uniform(20), % count of repeat for text
 R02 = rand:uniform(3), %for name -- 1 -- add before, 2 -- add after, 3 -- no add
 R03 = rand:uniform(2), %for text -- 1 -- add before, 2 -- add after
 V01 = maps:get(R01,Map0), % value for repeat
 
 Map1 = #{1 => <<"штани"/utf8>>, 2 => "abcd", 3 => <<"шоколад"/utf8>>, 4 => <<"рукавички"/utf8>>, 5 => <<"бензин"/utf8>>,
  6 => <<"торт"/utf8>>}, % map with values -- words for search
 R1 = rand:uniform(6), %for name -- rand from 1 to 6 - key
 R2 = rand:uniform(6), %for text -- rand from 1 to 6 - key
 V1 = maps:get(R1,Map1), % get value by rand key -- for name
 V2 = maps:get(R2,Map1), % for text
 
 Name = case R02 of
  1 ->
   [ V01, " ", V1 ];
  2 ->
   [ V1, " ", V01 ];
  %3 ->
  _ ->
   V1
 end,
 Name2 = unicode:characters_to_binary(Name,utf8),
 
 Text_Add = string:copies([V01, " "], R01),
 Text = case R03 of
  1 ->
   [ Text_Add, V2 ];
  %2 ->
  _ ->
   [ V2, " ", Text_Add ]
 end,
 Text2 = unicode:characters_to_binary(Text,utf8),
 
 Cat_Id = rand:uniform(100),
 
 Id = pg:returning("INSERT INTO test_manticore (category_id, name, text) VALUES($1, $2, $3) RETURNING id", [Cat_Id, Name2, Text2]),
 io:format("data: ~p~n",[Id]),
 ?MODULE:test_data_4testtable(N-1).

після генерування даних, і перед індексацією, нам потрібно створити індекси
нюанси -- rt індекс дозволяє видаляти та змінювати рядки, та не дозволяє імпортувати дані з бази,
plain індекс дозволяє імпортувати з бази, не дозволяє змінювати дані
створимо два індекси -- rt та plain, спочатку імпортуємо дані в другий, потім "переключимо" його на перший відповідно
(для тестів, на проді звичайно додаватимемо дані одразу в rt по мірі потреби)

редагуємо налаштування - прописуємо індекси та доступ до постгреса,
також запит до бази, який дістає потрібні для індексації рядки

$ sudo vim /etc/sphinxsearch/sphinx.conf

source test777
{
 type = pgsql
 sql_host = localhost
 sql_user = dbuser
 sql_pass = dbuser_pass
 sql_db = db_name
 sql_port = 6432
 
 sql_query = SELECT id, category_id, name, text, EXTRACT(EPOCH FROM inserted_at) AS inserted_at FROM test_manticore
 
 sql_attr_uint = category_id
 sql_attr_timestamp = inserted_at
 
 sql_ranged_throttle = 0
}

index test777
{
 source = test777
 type = plain
 path = /var/lib/manticore/data/test777
 
 rt_field = name
 rt_field = text
 
 rt_attr_uint = category_id
 rt_attr_timestamp = inserted_at
}

index test888
{
 type = rt
 path = /var/lib/manticore/data/test888
 
 rt_field = name
 rt_field = text
 
 rt_attr_uint = category_id
 rt_attr_timestamp = inserted_at
}

searchd
{
...
listen = 127.0.0.1:9312
listen = 127.0.0.1:9306:mysql41
...
}

імпортуємо дані, індексуємо

$ sudo systemctl start manticore
$ sudo -u manticore indexer test777

using config file '/etc/sphinxsearch/sphinx.conf'...
indexing index 'test777'...
collected 2000000 docs, 282.2 MB
sorted 29.7 Mhits, 100.0% done
total 2000000 docs, 282233779 bytes
total 20.082 sec, 14053709 bytes/sec, 99589.14 docs/sec
total 13 reads, 0.049 sec, 7133.4 kb/call avg, 3.8 msec/call avg
total 143 writes, 0.202 sec, 1317.9 kb/call avg, 1.4 msec/call avg

далі "переключаємо" індекс

$ mysql -h0 -P9306

MySQL [(none)]> ATTACH INDEX test777 TO RTINDEX test888;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

тестова вибірка

MySQL [(none)]> SELECT *, WEIGHT() FROM test888 WHERE MATCH('abcd') AND category_id = 10 ORDER BY WEIGHT() DESC, id ASC LIMIT 0,10;
+-------+-------------+-------------+----------+
| id  | category_id | inserted_at | weight() |
+-------+-------------+-------------+----------+
| 1331 |     10 | 1544473041 |  2517 |
| 3981 |     10 | 1544473047 |  2517 |
| 4763 |     10 | 1544473049 |  2517 |
| 8972 |     10 | 1544473060 |  2517 |
| 10299 |     10 | 1544473062 |  2517 |
| 15071 |     10 | 1544473209 |  2517 |
| 24763 |     10 | 1544473232 |  2517 |
| 26439 |     10 | 1544473236 |  2517 |
| 37707 |     10 | 1544473264 |  2517 |
| 42426 |     10 | 1544473275 |  2517 |
+-------+-------------+-------------+----------+
10 rows in set (0.08 sec)

далі у нас є варіанти на вибір -
1 -- з додатка бігаємо до мантикори, з набором id з мантикори бігаємо до посгреса за даними для виводу
2 -- встановимо розширення для постгреса, яке буде бігати до мантикори, ми ж пишемо лише запити до постгреса

у випадку вибору варіанту 2 продовжимо
(на тому сервері стояв постгрес 9.5, було лінь оновляти, тому як є :) )

$ mkdir tmp
$ cd tmp

~/tmp$ sudo wget https://github.com/andy128k/pg-sphinx/archive/master.zip

$ sudo apt-get install unzip
//$ unzip master.zip -d test
$ unzip master.zip
cd pg-sphinx-master

sudo psql -h localhost dbname user
SELECT version();

PostgreSQL 9.5

sudo apt search postgresql-server-dev-
sudo apt-get install postgresql-server-dev-9.5
sudo apt-get install checkinstall

$ sudo make
$ sudo make install

$ sudo -u postgres psql
\c db
CREATE EXTENSION sphinx;
\q

далі ми можемо писати запити до постгреса з використанням встановленого розширення

db=> SELECT sphinx_select( 'testrt', '"list of business laptops"/3', '', '', 0, 10, '');
 sphinx_select 
---------------
 (1,2397)
 (2,2397)
 (3,2375)
 (5,2375)
(4 rows)

db=> SELECT * FROM sphinx_select('test888', 'abcd', 'id > 0', 'id ASC', 0, 10, NULL);
 id | weight 
----+--------
 1 | 1512
 13 | 1512
 15 | 1512
 23 | 1512
 24 | 1512
 31 | 1512
 35 | 1512
 39 | 2517
 42 | 1512
 44 | 1512
(10 rows)

db=> SELECT * FROM sphinx_select('test888', 'abcd', 'id > 1', 'id ASC', 0, 10, NULL);
 id | weight 
----+--------
 13 | 1512
 15 | 1512
 23 | 1512
 24 | 1512
 31 | 1512
 35 | 1512
 39 | 2517
 42 | 1512
 44 | 1512
 45 | 1512
(10 rows)

-- sphinx_select('index', 'search_text', 'where', 'order', offset, limit, options)


-- SELECT *, WEIGHT() FROM test888 WHERE MATCH('abcd') AND category_id = 10 ORDER BY WEIGHT() DESC, id ASC LIMIT 0,10;
db=> SELECT * FROM sphinx_select('test888', 'abcd', 'category_id = 10', 'WEIGHT() DESC, id ASC', 0, 10, NULL);
 id | weight 
-------+--------
 1331 | 2517
 3981 | 2517
 4763 | 2517
 8972 | 2517
 10299 | 2517
 15071 | 2517
 24763 | 2517
 26439 | 2517
 37707 | 2517
 42426 | 2517
(10 rows)

SELECT test_manticore.*, ss.weight
 FROM test_manticore
 INNER JOIN sphinx_select(
 'test888',   /* індекс */
 'abcd', /* запис */
 'category_id = 10', /* додаткові умови */
 'WEIGHT() DESC, id ASC', /* порядок сортування */
 0,         /* offset */
 3,         /* limit */
 NULL)       /* options */
 AS ss ON ss.id = test_manticore.id;

-- SELECT test_manticore.*, ss.weight FROM test_manticore INNER JOIN sphinx_select('test888','abcd','category_id = 10','WEIGHT() DESC, id ASC',0,3,NULL) AS ss ON ss.id = test_manticore.id;

 id | category_id |  name  |                text                |  inserted_at  | weight 
------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------+---------------------+--------
 1331 |     10 | sunny abcd | abcd sunny sunny sunny sunny                    | 2018-12-10 20:17:21 | 2517
 3981 |     10 | abcd frosty | abcd frosty frosty frosty frosty frosty frosty frosty frosty frosty | 2018-12-10 20:17:27 | 2517
 4763 |     10 | abcd    | abcd yellow yellow yellow yellow yellow yellow           | 2018-12-10 20:17:29 | 2517

Посилання

https://manticoresearch.com/
https://manticoresearch.com/2018/04/05/basics-of-manticore-indexes/#real-time-indexes
https://docs.manticoresearch.com/latest/html/sphinxql_reference/attach_index_syntax.html
https://docs.manticoresearch.com/latest/html/command_line_tools_reference/indexer_command_reference.html
https://docs.manticoresearch.com/latest/html/sphinxql_reference/select_syntax.html#limit
https://anadea.info/ru/blog/postgresql-and-sphinx-search-seamless-integration
https://github.com/andy128k/pg-sphinx