localhost wildcard https

Створюємо та налаштовуємо https сертифікат для локалхосту
(буває, що може виникнути така необхідність):

спочатку пропишемо наші локальні домени

sudo vim /etc/hosts

допишемо наступні строчки

127.0.0.1 test1.ls
127.0.0.1 en.test1.ls
127.0.0.1 test2.ls
127.0.0.1 subdomain.test2.ls

щоб застосувати зміни, без перезавантаження комп'ютера -

sudo /etc/init.d/networking restart
# or
sudo service networking restart

або

sudo /etc/init.d/network-manager restart
# or
sudo service network-manager restart

далі

mkdir certs
cd certs
vim ssl.conf

напишемо та збережемо наступні строчки

[ req ]
default_bits   = 4096
distinguished_name = req_distinguished_name
req_extensions  = req_extensions_section

[ req_distinguished_name ]
countryName          = Country Name (2 letter code)
countryName_min        = 2
countryName_max        = 2
countryName_default      = UA
stateOrProvinceName      = State or Province Name (full name)
stateOrProvinceName_default  = Lviv
localityName          = Locality Name (eg, city)
localityName_default      = Lviv
organizationName        = Organization Name (eg, company)
organizationName_default    = Test
organizationalUnitName     = Organizational Unit Name (eg, section)
organizationalUnitName_default = IT
commonName           = Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name)
commonName_max         = 64
commonName_default       = localhost
emailAddress          = Email Address (eg, admin@example.com)
emailAddress_max        = 64
emailAddress_default      = info@test.com

[ req_extensions_section ]
subjectAltName = @subject_alternative_name_section

[ subject_alternative_name_section ]
DNS.1 = test1.ls
DNS.2 = *.test1.ls
DNS.3 = test2.ls
DNS.4 = *.test2.ls

згенеруємо приватний ключ

openssl genrsa -out private.key 4096

згенеруємо CSR (Certificate Signing Request)
("Common name" -- назва вашого проекту)

openssl req -new -sha256  -out private.csr  -key private.key  -config ssl.conf 

перевіримо CSR

openssl req -text -noout -in private.csr

побачимо щось таке

...
X509v3 Subject Alternative Name: DNS:test1.ls
...
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
...

згенеруємо сертифікат

openssl x509 -req  -sha256  -days 3650  -in private.csr  -signkey private.key  -out private.crt  -extensions req_extensions_section  -extfile ssl.conf

Встановимо сертифікат довіреним в системі

sudo mkdir /usr/share/ca-certificates/extra
sudo cp private.crt /usr/share/ca-certificates/extra/private.crt

sudo dpkg-reconfigure ca-certificates
# or
sudo update-ca-certificates

залишилось прописати в налаштуваннях nginx
в місцях підключення сертифікатів
(чи в інших програмах, де вам знадобився сертифікат)

server{
 listen 443 ssl http2;
 ssl_certificate /home/user/certs/private.crt;
 ssl_certificate_key /home/user/certs/private.key;
 ssl_dhparam /home/user/certs/dhparams.pem;
 
 ...
 server_name www.test1.ls;
 return 301 https://test1.ls$request_uri;
}
...

Посилання

https://habr.com/ru/post/352722/